top of page

Documentació

Aquest certificat acredita l'aptitud mèdica esportiva del jugador/a durant la seva validesa (una sola temporada) i haurà d'estar degudament omplert, signat i segellat per el Metge col·legiat que realitzi la revisió mèdica.
Es pot adjuntar el CME en el Formulari de Federat de l'aplicació de llicències abans o en el moment de tramitar qualsevol llicència de jugador/a i el mateix haurà de romandre en dipòsit del club i a disposició de l'FCBQ en qualsevol moment.
Si el CME adjuntat no fos correcte i no fos esmenable, o be s’hagués falsejat s'aplicarà l'establert al Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ en la data de validació de la llicència.

Aquest certificat acredita l'aptitud mèdica esportiva del jugador/a durant la seva validesa (una o dues temporades) i haurà d'estar degudament omplert, signat i segellat per el Metge col·legiat que realitzi la revisió mèdica.
Es pot adjuntar el CME en el Formulari de Federat de l'aplicació de llicències abans o en el moment de tramitar qualsevol llicència de jugador/a i el mateix haurà de romandre en dipòsit del club i a disposició de l'FCBQ en qualsevol moment.
En qualsevol cas si no es marca cap casella o be es marquen les dues caselles del certificat nomes serà vàlid per a la temporada 2022-23.
Si el CME adjuntat no fos correcte i no fos esmenable, o be s’hagués falsejat s'aplicarà l'establert al Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ en la data de validació de la llicència

bottom of page